Pro Patria Łukawica

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Z dziejów Opactwa Supraskiego w XVI-XX w.”
Supraśl 16 - 17 listopada 2013 r.

Z inspiracji prezesa Stowarzyszenia Collegium Suprasliense, Mariusza Zemło i burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego, 17 listopada 2013 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja poświęcona opactwu Supraśla. Na konferencji pojawili się profesorowie, wykładowcy oraz przedstawiciele kościoła grecko-katolickiego. Na spotkaniu poruszono m.in. tematy malarstwa, ikonopisarstwa i architektury.

Ten odważny projekt, wyjaśnia znaczenie Supraśla w dziejach ekumenizmu pomiędzy kościołem wschodnim a zachodnim, podkreśla jak Supraśl był ważny dla dziejów polskiej kultury. My, Stowarzyszenie Pro Patria, jesteśmy zbudowani działalnością Collegium Suprasliense i burmistrza. Cieszymy się, że podejmują tak trudny, odważny i niezbędny dialog dotyczący ściśle naszych kultur i wyznań.

Sobota – 16.11.2013 r.
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji “Bukowisko” Supraśl
Godz. 15:00 rozpoczęcie obrad
Powitanie gości – Burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski
O. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (Lublin)
„Bazyliańskie podręczniki z teologii moralnej w Polsce w XVIII wieku”
Prof. dr hab. Andrzej Gil (Lublin)
„Początki monastycyzmu unickiego w metropolii kijowskiej”
Prof. dr hab. Genute Kirkiene (Wilno, Litwa)
„Supraskie sanktuarium jako ośrodek religijny Chodkiwiczów”
Mgr Aleksander Siemaszko (Kraków)
„Pierwsze stulecie historii klasztoru w Supraślu: daty, fakty, interpretacje”
Dk Bohdan Pietnoczko OSBM (Warszawa)
„Przepływ zakonników między archimandrią supraską, a Zakonem św. Bazylego Wielkiego od początku XVII, do połowy XIX wieku”
Przerwa
Prof. Dr hab. Józef Maroszek (Białystok)
„Rezydencje i misje”
Dr Dorota Wereda (Siedlce)
„Hierarchowie metropolii kijowskiej wobec archimandrii w Supraślu w XVIII wieku”
Prof. Святлана Марозава (Mińsk, Białoruś)
„Роля Супрасльскага базыльян­скага кляштара ў гісторыі інтэлектуальнай культуры ХVIII ст.: гістарыяграфічнае асэнсаванне”
Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Białystok)
„O zajęciu Pałacu Opatów w Supraślu na rosyjski lazaret ok. 1831 r.”
Dr. hab. Krzysztof Sychowicz (Białystok)
„Powojenne losy terenu byłego klasztoru i ruin cerkwi ZNMP w Supraślu (1945-1996)”
Niedziela – 17.11.2013 r.
8:00 – 9:00 Msza Święta w rycie bizantyjskim – Kościół pw. Trójcy Świętej

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji “Bukowisko” Supraśl
10:00 wznowienie obrad
Prof. Szwed Wiaczeslaw (Grodno, Białoruś) "Działalność Supraskiego Bractwa w 1893-1896 r."
Dr Radosław Dobrowolski (Supraśl)
„Zmiany wyznaniowe klasztoru supraskiego w XVII i XIX w. i ich konsekwencje”
o. Jauhien Usoszyn (Mińsk, Białoruś)
„Pawła O. Bobrowskiego >>Упразднение Супрасльской греко-униатской епархии и восстановление Виленской митрополичьей епархии<< jako przykład historiografii zachodnio-ruskiej odnosnie Unii»
Dr hab. Maciej Karczewski (Białystok)
„Katakumby supraskie w świetle badań archeologicznych”
mgr Lidia Kobylińska, mgr Marek Zalewski (Warszawa)
„O ciekawym znalezisku - w kontekście odbudowy cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Supraślu”
Przerwa
Prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Wrocław)
„Druki supraskie w zbiorach Ossolińskich”
Dr Katarzyna Zimnoch (Białystok)
„Biblioteka supraska w świetle źródeł z XIX w.” 
Mgr Piotr Jamski (Warszawa)
„P.P. Pokryszkin rusza na zachód”
13:00 – 14:00 przerwa
14:10 – 16:30 – wznowienie obrad
Mgr Joanna Tomalska (Białystok)
„Supraska Hodegetria: problem ikonografii i atrybucji”
Dr Beata Lorens (Rzeszów)
„Działalność o. Metrofana Komarkiewicza w Supraślu i Warszawie w drugiej połowie XVIII wieku”
Mgr Raisa Zianiuk (Mińsk, Białoruś)
„Dokumenty Narodowego archiwum historycznego Białorusi w Grodnie dotyczące historii klasztoru w Supraślu”
Mgr Marta Wróbel (Białystok)
„Archiwalia do dziejów klasztoru supraskiego w zbiorach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”
Mgr Paweł Sygowski (Lublin)
„Cerkiew p.w. św. Mikołaja w Tykocinie"
Dr Oksana Remieniaka (Kijów, Ukraina)
„Cuda Świętego Wizerunku Matki Boskiej Chełmskiej jako źródło informacji o modelu świata pogranicza polsko-ukraińskiego XVII wieku”
Dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski (Supraśl), mgr inż. arch. Krzysztof Kulesza (Białystok),
„Próba rekonstrukcji wizualnej kaplicy Zmartwychwstania w Supraślu”
16:30  Zakończenie Konferencji

Patronat honorowy: Ks. Abp Prof. dr hab. Edward Ozorowski Metropolita Białostocki
Patronat medialny: TVP Białystok, Radio Białystok, Portal Miejski Białystok Online, Gazeta Kurier Poranny